ALARMOWANIE

Nowości

Zmiany w Komisji Rewizyjnej dodane 22 marca 2011 r.

W dniu 18 marca 2011r. na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej OSP Brzeszcze nastąpiły zmiany w jej składzie. Funkcję Przewodniczącego objął dh Marek Repetowski, a członkiem Komisji został dh Bartłomiej Bielenin.

Powyższe zmiany są skutkiem rezygnacji złożonych przez dh Kazimierza Maślankę i dh Piotra Mrowczyka z udziału w Komisji Rewizyjnej. Okoliczności tych zmian wynikają z zapisów statutu OSP Brzeszcze funkcjonującego od roku 2005. W art. 34 ust. 4 Statutu znajduje się zapis, który zabrania członkom Komisji Rewizyjnej pełnienia funkcji członka Zarządu, lub pozostawania z członkami Zarządu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Obecnie na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 6.03.2011r. dokonano niewielkiej zmiany powyższego artykułu wprowadzając po słowach "w związku małżeńskim..." dopisek po przecinku "we wspólnym pożyciu..." i zastępując określenie "lub podległości z tytułu zatrudnienia." określeniem "lub podległości służbowej." Te zmiany nie wpływają jednak na zasadnicze brzmienie przepisu, który zakazuje wyboru do Komisji Rewizyjnej osób spokrewnionych i spowinowaconych z członkami Zarządu OSP. Stąd niestety należy przyznać, że na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym w dniu 29.01.2011r. jako jego uczestnicy wykazaliśmy się nieznajomością statutu OSP Brzeszcze dokonując wyboru Komisji Rewizyjnej w poprzednim składzie. Wybór ten został jednak później zakwestionowany zarówno przez druhów strażaków na Nadwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 06.03. jak również przez Sąd Rejonowy w Krakowie, który zarządał od członków Komisji Rewizyjnej dodatkowych oświadczeń pod rygorem odmowy wpisania ich do Krajowego Rejestru Sądowego. Opisane na wstępie zmiany kończą więc swoisty "kryzys" wywołany wokół Komisji Rewizyjnej naszej OSP.

Na zakończenie wyjaśnić należy, że po zmianach Komisja Rewizyjna będzie działać w dwuosobowym składzie, aż do najbliższego Walnego Zebrania, gdzie jej skład zostanie uzupełniony. Wynika to z art. 34 ust. 2, która pozwala na wybranie nowych członków Komisji w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu. Czyli przy trzyosobowym składzie, Komisja może ostać uzupełniona o jedną osobę.

UWAGA! Najnowsze informacje na temach uchwalonych przez Zarząd "przywilejów strażackich" na zakładce "Informacje dla strażaków".

« wróć do listy nowości

 

Zobacz informacje dla strażaków

 
 

Zapowiedzi

Prażone strażackie

Prażone strażackie

19 września b.r zapraszamy wszystkich druhów i druhny wraz z rodzinami na prażone strażackie. Zapisy u Adriana Walczyka i Marka Maciewicza. Wpisowe 20zł od osoby.

 
 

Polecamy

Metalerg
Marbo

 

© copyright 2010 OSP Brzeszcze
webdesign: Krioni Team